Oogstweg 29C, 8256 SB Biddinghuizen
06-81560972
info@walletrijopleidingen.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Verkeersschool Wallet Rijopleidingen

1.1 De cursist krijgt de rijlessen van instructeur die aan de eisen voldoet van Wet Rijonderricht Motorrijtuigen.(WRM) en is in het bezit van een geldige instructie pas .

1.2 Het rijexamen word in een voertuig van de rijschool verreden, en door de rijschool gereserveerd nadat de kasten voldaan zijn.

1.3 Het (her)examen word afgelegd in het voertuig waar de leerling veelal in gelest heeft , door overmacht zorgt de rijschool voor vervangend voertuig.

1.4 De rijles word geheel gebruikt om de leerling te begeleiden

1.5 Een rijles is een uur ( 60 minuten )

1.6 De leerling is tijdens de lessen verzekerd bij de rijschool dmv een bedrijf aansprakljkheids verzekering .

1.7 Mocht door nader te bepalen omstandigheden de rijles niet door kunnen gaan door ziekte , weersomstandigheden ect. Word de leerling hier zsm over bericht . er word een nieuwe afspraak gemaakt of de les word door vervangende instructeur gegeven . De leerling heeft in een geval als deze geen recht op restitutie en/of schade vergoeding

Artikel 2 Leerling

2.1 Om te starten met rijessen moet je minimaal 16,5 jaar zijn en dient altijd een legitimatie bij zich te dragen.

2.2 Leerling zorgt ervoor op tijd te zijn voor de rijles op de afgesproken plaats. Instructeur wacht maximaal 15 minuten waarna rijschool 100 % van de geplande rijles door mag berekenen.

2.3 Leerling heeft mogelijkheid om rijles te annuleren en/of te verplaatsen , dit dient minimaal 48 uur tevoren gedaan te worden . gebeurt dit later heeft rijschool het recht 100% van de afgasproken rijles door te berekenen

2.4 te laat afzeggen word niet in rekening gebracht bij een dringende reden. Te bedenken, overlijden van naasten, ziekenhuisopname ( onverwacht) . Ziekte , verandering van rooster, vakantie welke te voren al bekent zijn, zijn geen dringende zaken.

2.5 Leerling vermeld al hetgeen nodig is om veilig een voertuig te mogen en kunnen besturen. Te weten , drank, drugs gebruik, is er autisme, adhd word dit aan begin van de opleiding gemeld, net als medicijn gebruik die rijvaardigheid kunnen beinvloeden .

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt wat in 2.5 vermeld is, kan de rijschool de lesovereenkomst te niet doen zonder recht op teruggaaf van de betaalde gelden.

2.7 Is er schade ontstaan door in 2.5 verzwegen situaties , word de schade verhaald bij betrokken leerling.

2.8 Tijdens examen dient leerling geldig identiteitsbewijs en voldoende behaald theorie examen voor betreffende catogerie te hebben.

Artikel 3 Betaling

3.1 Betalingen geschieden altijd dmv een factuur.met betaaltermijn van 2 weken. Contante betaling is mogelijk termijn betaling is mogelijk deze staan op inschrijfformulier vermeld.

3.2 Examen gelden dien voor het examen of toets voldaan te zijn .

3.3 bij niet tijdige betaling volgen wij de volgende stappen

3.4 Er word een 1e herinnering verstuurd. , na 1 week volgt de 2e herinnering , deze word verhoogd met €.25.-administratie kosten. En de rijlessen worden gestopt. De volgende stap is wij het uit handen geven. De extra kosten worden op de leerling verhaald .

3.5 Te veel rijlessen gekocht, deze worden conform de pakket prijs terug betaald. Zijn er extra lessen nodig volgt maandelijks een factuur met de “losse” lesprijs

Artikel 4 Rijexamen, herexamen

4.1 Als leerling te laat of niet op (her)examen verschijnt zijn de kosten van dit examen voor de leerling. Er word een nieuw examen gereserveerd waar een nieuwe factuur voor word verstuurd.

4.2 Examen geanuleerd door weer omstandigheden, of annulering door CBR word het nieuw te plannen examen vergoed door CBR.

Artikel 5

5.1 Rijschool heeft het recht om welke overeenkomst dan ook te ontbinden als,

5.2 Er sterk vermoeden is mbt het niet juist of opzettelijk achtrhouden van informatie zie artikel 2.5

5.3 De leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang mbt de rijlessen

5.4 de leerling grof taalgebruik naar de instructuer(trice) gebruikt

5.5 Leerling heeft het recht de lesovereenkomst te beeindigen, de gemaakte afspraken worden in rekening gebracht.

5.6 Bij beeindiging worden de teveel betaalde rijlssen terug betaald , de verreden rijlessen worden als Losse lessen berekend. De evt geplande en aangevraagde examens en toetsen worden niet in midering gebrach

Artikel 6 Aanvullende voorwaarden

6.1 Indien noodzakelijk kan de rijschool aanvullende voorwaarden afspreken en in een lesovereenkomst aanpassen en of aanpassen . onze algemene voorwaarden blijven altijd van toepassing.

Artikel 7 Lespakken

7.1 Bij aanschaf van een rijlespakket geeft dit geen garantie de leerling aan het einde van de gekochte lessen klaar is voor het examen. De leerling koopt dan extra rijlessen tot de leerling kaar is voor het rijexamen. De extra rijlessen worden met de instructeur overlegt

Artikel 8 Vrijwaring

Leerling krijgt tijdens de rijles of het examen een bekeuring, of er ontstaat onverhoopt schade gaan wij als volgt te werk,

8.1 Rijschool kan leerling niet aansprakelijk stellen . is risico van de rijschool.

8.2 Misdraagt de leerling zich dusdanig dat er ondanks waarschuwen en ingrijpen van de instructeur/trice toch schade ontstaat is de leerling “wel” aansprakelijk.

8.3 Tijdens de rijlessen is het verboden om onder invloed van alcohol, verdovende middelen of medicatie die de rijvaardigheid kan beïnvloeden te rijden. Ontstaat hierdoor een ongeval en na controle is enige blijk hiervan word de leerling aansprakelijk gesteld.

8.4 Worden er medicijnen gebruikt die rijvaardigheid kan beïnvloeden , neem dan altijd contact op met de rijschool.

8.5 Heeft de leerling rijontzegging door welke manier dan ook verkregen, dient dit gemeld te worden. In zo een geval mag ook geen lesauto bestuurd worden.

Artikel 9 Privacy

9.1 Wallet Rijopleidingen verzorgt cursussen en lessen T.B.V. rijopleiding. Wij werken met persoonsgegevens welke worden verwerkt zoals de algemene verordening gegevensbeschermingsbeschreming die van kracht is dd 25 mei 2018 . tijdens het aangaan van een overeenkomst met Wallet Rijopleidingen worden deze gegevens gebruikt en verwerkt en indien gewenst ook verwijdert.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Wallet Rijopleidingen verplicht zich onvoorwaardelijk en onheroepelijk tot geheimhouding tijdens en na beeindiging van de cursus, opleiding, of wat ook met Wallet Rijopleidingen is overeengekomen. Wallet Rijopleidingen garandeert dat alle medewerkers die bij persoonsgegevens kunnen volgens dit artikel handelen en alle gegevens geheim houden. gegevens worden nooit en te nimmer gekopieerd, doorgegeven etc.

10.2 Deze verplichting geld niet indien er op grond van gerechtelijke uitspraak gegevens vrijgeven dienen te worden. In deze word alleen noodzakelijke informatie gedeeld.

10.3 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.